Elektrochemické metody

Elektrochemické metody v analytické chemii

Základní znalosti:

 • Elektrolyt
 • Napětí, proud, odpor
 • koncentrace

Význam a využití elektrochemických metod

Elektrochemické metody jsou velice rozšířené v nejrůznějších oblastech chemie. Ať se jedná o analýzu léčiv, surovin, kontrolu surovin potravin, vody, odpadních vod, a podobně.

 • základní pojmy a zákonitosti elektrochemie

Rozdělení elektrochemických metod

 • 1. Metody založené na měření elektrických vlastností roztoku:
  • konduktometrie
  • konduktometrická titrace
 • 2. Metody založené na rovnovážném stavu elektrochemického článku:
  • potenciometrie,měření pH
  • potenciometrická titrace
 • 3. Polarografie metoda zahrnující jak měření potenciálu, tak i vodivosti.

Pro měření pomocí elektrochemických metod se využívají potenciometry, konduktrometry a polarografy a odpovídající sondy. Každý typ sondy má svoji konstrukci, matriály a oblasti využití.

Základní pojmy

 • Elektrolyt – roztok obsahující rozpuštěné ionty.
 • Potenciál - napětí, které vznikne na dvou různých elektrodách ponořených do elektrolytu. Pro různá měření se vyrábí různé elektrody.
 • Článek – (míněno elektrochemický či galvanický článek) dvě propojené elektrody v roztoku, mezi nimiž při propojení vzniká napětí.
 • Voltmetr – zařízení měřící napětí.
 • pH metr – voltmetr, který ukazuje přímo stupnici pH. Používá se se skleněnou a referentní elektrodou.
 • Sonda – Při elektrochemických měřeních je jedná o část měřícího zařízení určenou pro ponoření do elektrolytu. Může to být elektroda, nebo kombinace elektrod, konduktometrická sonda a pod.
 • Elektroda – základní jednotka tvořící část článku.
 • Měrná elektroda – elektroda tvořící část článku, která je citlivá na měřenou složku roztoku.
 • Referentní elektroda – Referentní elektroda slouží jako zdroj neměnného potenciálu. Používá se jako druhá elektroda, k měřící elektrodě. Dohromady tvoří elektrody článek. Obvykle se používá kalomelová, argentochloridová, merkurosulfátová, argentsulfátová, merkurooxidová.
 • Skleněná elektroda – měrná elektroda určená k měření pH. Citlivou částí je skleněná baňka s roztokem KCl, citlivá právě nekoncentraci H30+ iontů.
 • Kombinovaná elektroda – sonda, která obsahuje dvě elektrody. Měrnou a referentní.
 • ISE elektroda - Iontově selektivní elektroda. Měrná elektroda citlivá na pouze některé ionty.
 • Kovová elektroda - elektroda tvořená stříbrem, zlatem nebo platinou.
 • Stříbrná elektroda – elektroda tvořená stříbrným drátem, plíškem nebo ploškou vhodná pro stanovení iontů, s nimiž stříbro tvoří sraženiny- chloridy, bromidy, jodidy, kyanidy, rhodanidy, kyanatany.
 • Konduktometrická sonda – sonda k měření vodivosti má dva terčíky nebo vodivé proužky, mezi nimiž dochází k přenosu proudu.
 
loga
Zavřít