Vyhodnocování laboratorních výsledků

Vyhodnocování naměřených výsledků představuje jednu ze základních činností v laboratorní praxi a teprve po správném vyhodnocení dat je možné experimentální činnost pokládat za dokončenou. Nesprávné vyhodnocení dat může znehodnotit i poctivě a pracně provedené měření, proto je nutné mu věnovat stejnou pozornost jako samotnému měření.

Účelem tohoto textu je ukázat základní možnosti moderních softwarových prostředků, které mohou být při vyhodnocování neocenitelným pomocníkem. Zejména se jedná o automatizaci složitých a pracných postupů (např. sčítání velkého množství čísel), které mohou být častým zdrojem chyb plynoucích například z překlepů apod.

Vzhledem k limitovanému rozsahu nemůže tento text přinést kompletní přehled všech možností všech programů, které jsou v současnosti dostupné. Snaží se názorně ukázat, „co je také možné“ s tím, že si každý student v případě potřeby již detailní informace dohledá v dalších dostupných materiálech.

Všechny příklady jsou demonstrovány na programu Excel od firmy Microsoft ve verzích 2007 a 2010. Je ovšem důležité zmínit, že se nejedná o jediná možná řešení popisované problematiky a že existují i další (často volně dostupné) programy, ve kterých je možné provést stejné úkony. Za zmínku stojí např. kancelářský balík OpenOffice a jeho klony, které se mohou v dílčích vlastnostech ovládání lišit od Excelu, ale základní filozofii mají stejnou. Jako specializovaný program pro tvorbu grafů lze uvést například program GnuPlot, který je však svou filozofií bližší spíše technicky zaměřeným oborům.

Tento text si rovněž neklade za cíl přinést kompletní pohled na vyhodnocování výsledků z hlediska statistických metod, i když v pasážích, kde je to účelné, některé základní charakteristiky uvádí.

 
loga
Zavřít