Prvková (elementární) analýza organických látek

Media

= důkaz jednotlivých prvků → předpokladem dalších postupů je mineralizace organického vzorku (oxidační nebo redukční rozklad), následuje stanovení metodami anorganické analýzy

Mineralizace organického vzorku se provádí:

 • spalováním při vysoké teplotě
 • varem v minerálních kyselinách

důkaz uhlíku a vodíku spalovací trubice

 • zčernání stěn žíhačky (uhlík)
 • žíhání s oxidem měďnatým → uhlík se oxiduje na oxid uhličitý, zavedením do roztoku hydroxidu barnatého vzniká nerozpustný uhličitan barnatý
 • chladná místa žíhačky se orosí vodou vznikající jako oxidační produkt vodíku

důkaz kyslíku

 • jodová zkouška → roztoky jodu jsou v bezkyslíkatých rozpouštědlech růžové, v kyslíkatých hnědé
 • termický rozklad → zahříváním v inertní atmosféře vznikají z uhlíku a kyslíku oxid uhličitý a uhelnatý, které se dokazují dalšími zkouškami

důkaz dusíku

 • mineralizace s kovovým hořčíkem a uhličitanem draselným → vznikající kyanid se dokáže se železnatými ionty jako berlínská modř
 • žíhání s natronovým vápnem (činidlo se připraví působením roztoku hydroxidu sodného na oxid vápenatý) → uvolní se amoniak, který se dokazuje metodami anorganické analýzy

důkaz síry

 • provede se zároveň s důkazem dusíku žíháním s hořčíkem a uhličitanem draselným → vzniká sulfid, který se dokáže jako černá sraženina sulfidů železa

 důkaz halogenů

 • iontově vázaný halogen (halogenid organické baze) se dokáže přímo v roztoku, bez předchozí mineralizace
 • důkaz s mědí: Beilsteinova orientační plamenová zkouška → měděný drátek se vzorkem obsahujícím halogen zreaguje na halogenid měďnatý, ten barví plamen zeleně (viz zkoušky na suché cestě, plamenové reakce)
 • žíhání s oxidem vápenatým → mineralizací vzniklý halogenid se dokáže roztokem dusičnanu stříbrného
 
loga
Zavřít