Zkoušky na mokré cestě

Media

Převedení vzorku do roztoku

Pro důkazy kationtů a aniontů je nutné převést pevný vzorek do roztoku.

Provedeme volbu vhodného rozpouštědla pomocí malého množství vzorku ve zkumavce. Výsledek hodnotíme až po určité době, jelikož probíhající rozpouštění vyžaduje čas.

Postup: Vzorek zkoušíme rozpustit v rozpouštědlech dle následujícího pořadí (Rozpouštění):

Destilovaná voda studená→destilovaná voda teplá→zředěná kyselina chlorovodíková→zředěná kyselina dusičná→koncentrovaná kyselina chlorovodíková→koncentrovaná kyselina dusičná.

Jestliže ani koncentrované kyseliny látku nerozpouštějí, použije se směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné (3:1), tj. lučavka královská.

Podle výsledku zkoušky zvolíme nejméně drastické rozpouštědlo, nejlépe vodu.

Při rozpouštění v kyselinách musíme brát v úvahu, že se může vzorek chemicky měnit, a musíme proto počítat s touto skutečností v postupu analýzy.

Rozdělení analytických reakcí na mokré cestě podle způsobu práce:

1. Zkumavkové reakce

Pracujeme s asi 5 ml zkoumaného vzorku, ke kterému se po kapkách přidává činidlo.

Zásady praktického provedení zkumavkových reakcí:

  • Použít čisté, destilovanou vodou vypláchnuté zkumavky.
  • Pokud není předepsáno jinak, provádět nejprve všechny reakce za studena.
  • Je-li třeba k proběhnutí reakce zvýšené teploty, zahřívat mírně, postupně přivádět k varu.
  • Obsah zkumavky nepozorovat shora (nebezpečí zasažení očí).
  • Při zahřívání se zkumavkou protřepávat, aby nedošlo k přehřátí v jednom místě a k prasknutí zkumavky.
  • Ústí zkumavky směrovat tak, aby nedošlo při případném vystříknutí ke zranění osob nebo škodě na zařízení.
  • Láhev s činidlem držet štítkem do dlaně.

2. Kapkové reakce

Výhodou je spotřeba malého množství zkoušeného vzorku a zkoumadel.

Provádějí se na porcelánových nebo skleněných kapkovacích destičkách.

Praktické provedení:
Do vysušené jamky kapkovací destičky se kápne kapilárou jedna až tři kapky zkoumaného vzorku a po kapkách se přidává činidlo.

3. Mikroskopické reakce

Využívají reakcí, při nichž vznikají málo rozpustné látky krystalizující v charakteristických tvarech; krystalky se pozorují pod mikroskopem.

Reakce se provádí přímo na podložním sklíčku. Technika přípravy preparátů vyžaduje delší praxi.

Typy činidel používaných k analýze

  • Skupinová činidla → reagují se skupinou iontů, které se podobají svými vlastnostmi.
  • Selektivní činidla→ reagují za předepsaných reakčních podmínek (teplota, pH, koncentrace apod.) s omezeným počtem iontů.
  • Specifická činidla→ reagují za předepsaných podmínek určitým způsobem pouze s jedním iontem. Těchto činidel je velmi málo.
 
loga
Zavřít